Uprawnienia rodziców

Udogodnienia dla rodziców dziecka z wadą słuchu, wynikające z faktu niepełnosprawności dziecka.

Podstawą do uzyskania udogodnień i przywilejów związanych z opieką nad dzieckiem z wadą słuchu jest wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) Orzeczenie o Niepełnosprawności.
Dlatego po diagnozie, że dziecko ma wadę słuchu, warto jak najwcześniej zająć się sprawą otrzymania ww. orzeczenia. Warto to zrobić jak najwcześniej, gdyż niektóre świadczenia finansowe przysługiwać nam będą od chwili złożenia wniosku, po tym jak otrzymane orzeczenia przedłożymy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, PCPR, MOPS.

Lekarz audiolog, dysponując wynikami badań dziecka, wystawia na naszą prośbę „Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”, wraz z wynikiem badania słuchu. Z jednostki PCPR (o tym, gdzie się znajduje taka jednostka w pobliżu naszego miejsca zamieszkania powiadomi nas lekarz pierwszego kontaktu) możemy otrzymać formularz „Wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności”.

Wypełniony wniosek, wyniki badań i zaświadczenie lekarskie możemy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w naszej gminie (o adres pytajmy w PCPR, pobierając wniosek).

Orzeczenie powinno zostać wydane w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysyła nam najpierw zawiadomienie o wpłynięciu do nich wysłanego przez nas wniosku, po czym (po dłuższym czasie) zawiadamia nas gdzie i kiedy stawić się mamy z dzieckiem na komisję, co w przypadku naszych dzieci jest i tak tylko formalnością. Po 10-14 dniach możemy odebrać osobiści lub zostanie nam doręczone pocztą orzeczenie o niepełnosprawności naszego dziecka, które będzie podstawą do korzystania przez nas z istotnych udogodnień, przede wszystkim finansowych.

Urlop wychowawczy

Matka, ojciec lub opiekun dziecka z wadą słuchu może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat, niezależnie od tego, czy osoba ta wykorzystała 3 letni urlop przysługujący jej o opieki nad dzieckiem do 4 roku życia, czy też nie. Ten dodatkowy 3 letni urlop może być wykorzystany w 4 częściach, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Aby otrzymać ten dodatkowy urlop musimy przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, które uzasadni potrzebę udzielenia takiego urlopu.

Zasiłek wychowawczy

Osobie korzystającej z dodatkowego urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek wychowawczy przez okres do 72 miesięcy kalendarzowych (jedynie w przypadku, gdy spełnione są kryteria co do wysokości dochodu na osobę w rodzinie).

Zasiłek pielęgnacyjny

Aby otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny, nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego, przysługuje on każdemu opiekunowi dziecka niepełnosprawnego. Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje opiekun dziecka z wadą słuchu po przedstawieniu w MOPS (Miejski Osrodek Pomocy Społecznej)  orzeczenia o niepełnosprawności. Ważne jest, by orzeczenie to dostarczyć bez zbytniej zwłoki, jeśli zrobimy to później niż 3 miesiące po otrzymaniu orzeczenia, to MOPS nie wyrówna nam wypłacanych zasiłków od dnia złożenia wniosku o orzeczenie niepełnosprawności, a zacznie nam wypłacać zasiłek od dnia naszego zgłoszenia się z ww. orzeczeniem do MOPS.
W roku 2012 wysokość zasiłku wynosi 153 zł.

Finansowanie aparatów słuchowych i implantów ślimakowych

Aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje dzieciom i uczącej się młodzieży do 26 roku życia kwotę 1500 zł na jeden aparat. Na dwa aparaty jest to kwota 2 x 1500 zł=3000 zł.
Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.

Implanty ślimakowe: koszt ich zakupu, wszczepienia i ustawiania pokrywane są przez  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Bezpłatne indywidualne wkładki uszne

Wykonanie indywidualnych wkładek usznych dla dzieci i młodzieży w okresie wzrostu jest bezpłatne, częstotliwość zależy od potrzeb danego dziecka. Dorosłym bezpłatne wkładki uszne przysługują raz na 5 lat.

Świadczenia z pomocy społecznej

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej (spełniające określone ustawą kryteria dochodowe)mają prawo do świadczeń pieniężnych, w tym zasiłków, z pomocy społecznej.

Możliwe jest pobieranie zasiłków stałych, jak i okresowych.

W uzasadnionych wypadkach również rodziny niespełniające kryterium dochodowego mogą uzyskać pomoc pieniężną pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków. W bardzo wyjątkowych sytuacjach rodziny takie mogą starać się o bezzwrotny zasiłek okresowy lub celowy.

Ulgi w dostępie do usług telefonicznych

Będąc opiekunami dziecka z wadą słuchu mamy prawo do :

 • pierwszeństwa w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • 50% ulgi w opłacie za dostęp do sieci telekomunikacyjnej wraz z zainstalowaniem telefonicznego urządzenia końcowego
 • 50% ulgi w comiesięcznej opłacie abonamentu
 • otrzymania na naszą prośbę i na nasz koszt końcowego urządzenia, dostosowanego do korzystania przez osobę z wadą słuchu.

Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

Od opłat za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niesłyszące, z obustronnym uszkodzeniem słuchu od 80 dB.

W urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zameldowania dziecka należy przedłożyć orzeczenie o obustronnym upośledzeniu słuchu, lub zaświadczenie wydane przez zakład opieki zdrowotnej.

Bezpłatne przejazdy środkami krajowego publicznego transportu zbiorowego (kolej, PKS)

Dzieci i młodzież w wadą słuchu i my, ich opiekunowie mamy prawo do ulgowych przejazdów koleją i autobusami PKS z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej , poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.

Jakie dokumenty upoważniają osobę z wadą słuchu do korzystania z ulgowego transportu kolejowego i autobusowego?

 • Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
 • Duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy
 • orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wystawiona przez uprawniony organ + każdorazowo zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć, itd.

Jakie dokumenty upoważniają opiekuna dziecka niepełnosprawnego (podróżujących po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) do korzystania z ulgowego transportu kolejowego i autobusowego?

 • zaświadczenie wydane przez przedszkole lub szkołę
 • duplikat zaświadczenia na wzorze Mz/L-1 b wraz z zaświadczeniem (zawiadomieniem) o terminie i miejscu badania, leczenia, konsultacji, zajęć itp.

Ulgi w przypadku korzystania ze środków transportu komunikacji gminnej

Ulgi w przejazdach środkami gminnego transportu zbiorowego zależne są od ustanowionego prawa miejscowego. Na przykład w Warszawie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież z wadą słuchu nie dłużej niż do 26 roku życia.

Jakie dokumenty upoważniają osobę z wadą słuchu do ulgowego korzystania z gminnych środków transportu?

 • ważnej legitymacji wydanej przez m.in. Polski Związek Głuchych, placówkę oświatowa dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-11/182), Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom   Niepełnosprawnym   przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów
 • orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności

Jakie dokumenty upoważniają opiekuna dziecka niepełnosprawnego (podróżujących po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) do bezpłatnego lub ulgowego korzystania z gminnych środków transportu (wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej)?

 • zaświadczenie z podaną trasą dojazdu wydanego przez daną placówkę.

Prawo do załatwiania spraw poza kolejnością

Prawo do załatwiania swoich spraw poza kolejnością przysługuje zarówno samym osobom niepełnosprawnym, jak i osobom z dziećmi niepełnosprawnymi w miejscach publicznych – urzędach państwowych, samorządowych, instytucjach, sklepach, punktach obsługi itp.

Ulgi przy zakupie biletów do muzeów państwowych, ogrodów zoologicznych

Dzieci i młodzież z wadą słuchu wraz z opiekunami są uprawnione do zakupu ulgowych biletów wstępu we wszystkich muzeach państwowych i ogrodach zoologicznych za okazaniem stosownych dokumentów.

Karta parkingowa

W Urzędzie Miasta możemy otrzymać kartę parkingową, która umożliwi nam bezpłatne parkowanie samochodu miejscach wyznaczonych do parkowania osób niepełnosprawnych w płatnej strefie parkingowej miasta i pozwoli na niestosowanie się do kilku znaków zakazu. Aby otrzymać taką kartę wystarczy przedstawić w UM w wydziale komunikacji:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • swój dowód osobisty, najlepiej z wpisanym do niego dzieckiem,
 • w przypadku braku wpisu o dziecku w dowodzie warto mieć ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka.

Do wyrobienia karty potrzebne będzie także zdjęcie dziecka, gdyż karta jest wystawiana na konkretną osobę, a nie na pojazd, pozwala ona kierowcy na korzystanie z przywilejów tylko w momencie przewożenia dziecka niepełnosprawnego.

Przywileje podatkowe

Wolne od podatku dochodowego są:

 • świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji
 • zasiłki (pielęgnacyjny i wychowawczy) oraz zapomogi

Osoba samotnie wychowująca (rodzic lub opiekun prawny stanu wolnego) w danym roku podatkowym dzieci małoletnie oraz, bez względu na ich wiek, dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny ma możliwość złożenia wniosku w rocznym zeznaniu podatkowym o ustalenie podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów. Może to być korzystne w zależności od wysokości uzyskanego dochodu, w szczególności po przekroczeniu II progu skali podatkowej.

Mając na utrzymaniu osobę niepełnosprawną możemy odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę poniesionych przez nas wydatków na cele rehabilitacyjne. Aby móc dokonać takiego odliczenia osoba, której dotyczy wydatek musi posiadać jeden z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia,
 • w odniesieniu do dzieci do lat 16 – orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę lub właściwa przychodnie specjalistyczna publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na cele rehabilitacyjne, które podlegają odliczeniu (w określonej   przepisami wysokości), są to m.in. wydatki na:

 • adaptacje i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych wrehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych   stosownie   do potrzeb   wynikających   z niepełnosprawności
 • zakup wydawnictw i materiałów(pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym, leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w   placówkach   leczniczo-sanatoryjnych,   rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające
 • opłacenie tłumacza języka migowego
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na wyżej wymienionych turnusach, leczeniu, koloniach i obozach
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika mającego na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne do lat 16 dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym ustalonego limitu (w roku 2006 była to kwota 2280 zł)- ta ulga nie wymaga dokumentowania. Do jej wykorzystania wystarczy dokument potwierdzający posiadanie auta oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Warunkiem odliczenia przez nas poniesionych wydatków jest posiadanie dokumentów potwierdzających ich poniesienie (wyjątkiem jest odliczenie wydatków za używanie samochodu).

Nie odliczamy tej części wydatków, która została sfinansowana przez ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub została nam zwrócona w jakiejkolwiek innej formie.

Osoba głucho-niema lub głucho-niewidoma nie ma obowiązku płacenia podatku z tytułu posiadania psa, będącego dla nich pomocą.


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!