Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU „USŁYSZEĆ ŚWIAT”
(tekst jednolity)

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Warszawa.
3. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” jest Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące z darowizn finansowych i rzeczowych oraz dotacji i subwencji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne, składek członkowskich, wpływów pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, a także spadków i zapisów.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad.
6a. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz.1536 z późń. zm.), zgodnie z celami Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
8. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom i młodzieży będących pod opieką Stowarzyszenia we wszystkich sprawach życiowych.
9. Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. organizowanie poradnictwa dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodziców,
2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
3. popularyzowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
4. inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji,
6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych , grup kolonijnych i innych form integrowania środowiskowego mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
7. organizowanie spotkań z wychowawcami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pod opieką których pozostają dzieci i młodzież z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
8. współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, terapię dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin.
10. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
11. współpracę z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
12. występowanie do organów i organizacji, o których mowa w pkt 11, w sprawach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
13. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych potrzeb dzieci
i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin,
14. organizowanie szkoleń dotyczących problematyki dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
17 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
18 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
19 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20 ochronę i promocję zdrowia,
21 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
22 wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
23 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
24 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
25 aktywizację zawodową i społeczną na rzecz rodziny.
9a. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego:
1) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
3) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
4) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
5) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
6) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
7) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
8) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
9) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
11) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
Zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
3) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
4) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
5) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
6) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
7) PKD 58.11.Z Wydawanie książek.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
10. Członkowie dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspomagających
3. członków honorowych
11.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna , na podstawie pisemnej deklaracji przy spełnieniu warunków art.,3 prawa o stowarzyszeniach.
2. Członkiem wspomagającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje świadczenia rzeczowe lub pieniężne na rzecz Stowarzyszenia przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę nadało Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
12. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
3 zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4. korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia zgodnie z jego statutowymi celami;
5. nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnie opłacać składki członkowskie raz w roku, najpóźniej do 31 maja, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
13. Członkowie wspomagający i honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem postanowień ustępu 12 punktu 1.
Członkowie wspomagający i honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia
14. Członkowie wspomagający oraz honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
15. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. zgonu;
2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi;
3. skreślenia z listy członków na skutek uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, chyba że przed upływem terminu opłaty składki członek złoży do Zarządu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o odroczenie terminu płatności składki lub rozłożenie składki na raty lub zwolnienie z opłaty składki w danym roku;
4. wykluczenia decyzją Walnego Zgromadzenia;
5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych;
6. rozwiązania się Stowarzyszenia.
16. Członkostwo wspomagające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
17. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
18. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym.
19. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu nowych członków, z tym, że liczba członków dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
20. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
21. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
22. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane w drugim terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.
23. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. wytyczanie kierunku i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
2. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia;
6. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu;
7. uchwalanie zmian statutu;
8. nadawanie godności członka honorowego;
9. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia;
11. ustalanie wysokości składek członkowskich.
24. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia pisemnie, pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia pisemnie, pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
27. Zarząd składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W skład Zarządu Stowarzyszenia nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje we władzach innych organizacji o podobnym charakterze.
27a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

28. Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
3. uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
4. reprezentowanie Stowarzyszenia w międzynarodowych i krajowych organizacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych;
5. uchwalanie regulaminu wewnętrznego;
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków;
7. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego;
8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, prowadzenie ewidencji pozostałych członków;
9. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia;
10. powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania określonych zagadnień.

29. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
31. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
31a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
31b. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
31c. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
32. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, co najmniej raz w roku.
33. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
34. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
35. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
36. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Stowarzyszenia zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
37. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
38. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. składki członkowskie,
2. dotacje i subwencje,
3. wpływy z działalności statutowej,
4. zapisy, spadki i darowizny,
4a. środki uzyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5. dochody z działalności gospodarczej,

39. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są: jednoosobowo prezes lub dwóch wiceprezesów łącznie lub jeden z wiceprezesów i skarbnik łącznie.
40. Do podpisywania innych pism uprawnieni są jednoosobowo: prezes lub jeden z wiceprezesów lub osoba upoważniona uchwałą zarządu.
41. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość dotacji i darowizn celowych, dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
42. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeżeli służy to realizacji celów Stowarzyszenia.
42a. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
43.Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
44.Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
45.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 3 – 5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia postanowi, że majątek zostanie przekazany organizacji prowadzącej działalność o podobnym charakterze.
46.Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

Warszawa, dnia 08.01.2000 r.

Ze zmianami wprowadzonymi na:
– Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 6.IV.2002r.
– Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 15.XI.2003r.
– Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 10.IV.2010r.
– Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 6.III.2011r.
– Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 14.VI.2012r.
– Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 20.VI.2013r.

 


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!